SLU

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp

Odla i stan har ett kontinuerligt samarbete med studenter, lärare och forskare på SLU och Movium.

Vi har även en dialog och kunskapsutbyte med Malmö Högskola, Lunds Universitet och Internationella Miljöinstitutet i Lund. Verksamheten har tagit emot studiebesök, genomfört föredrag och workshops som ingått i resp utbildningar samt ingår som studieobjekt i flera examensarbeten.

Mastersuppsats: Landskapsplanering

Odla i Staden för välbefinnande : om Sevedsbornas upplevelser av Barn i Stans odlingsprojekt

av Johanna Lööw, 2010

Uppsatsen hade två syften, att undersöka Sevedsbornas upplevelser och hur Seved påverkats av Barn i Stans odlingsprojekt. Det andra var att undersöka hur man kan arbeta med urban odling i miljöförbättringsprojekt i befintlig urban miljö.

Länk: http://stud.epsilon.slu.se/1896/

Wanås slott

Barn i stan ingick med odlingar på Wanås slott i utställningen The Allotment plot som var ett examensarbete av studenter på Alnarp 2009. Utställningen visades under sommaren 2009 på Designcentrum i Malmö.

Trädgårdsingenjörsprogrammet, kurs odling

Studenter inom Trädgårdsingenjörsprogrammet har kurser i växthusodling. Under 2010 och 2011 har studenterna lärt sig att odla fram plantor efter förslag från odlare på Seved. Vi har fått ta del av tomatplantor, äppelgurka, aubergine, paprika, chili och många olika fina blommor varje säsong som planteras ut runtomkring i våra olika odlingar i Malmö, främst på Seved. Då Odla i stan ännu inte har tillgång till eget växthus är det ett mycket gynnsamt samarbete där båda parter tjänar på utbytet. Studenterna finner det mycket roligare och meningsfullare att dra upp plantor som används efter att kursen är klar.

En del av studenter är så engagerade att de kommer och deltar i våra odlingsaktiviteter på kvällarna, även om de bor utanför Malmö.

Hösten 2011, Kurs: Hållbar stadsutveckling – ledning, organisering och förvaltning,  LP0571.

Innehåll:
Utvecklingen av staden påverkas på olika plan av olika sorters aktörer. Den påverkas till exempel av privatpersoners, privata företags och offentliga organisationers konsument-beteende. Den påverkas av lagar och regler. I kursen behandlas fastighetsägarnas och markförvaltarnas samt andra aktörers inflytande över stadens utveckling. I många tätorter är mark en bristvara vilket innebär att en hållbar utveckling måste ske genom flerfunktionell markanvändning. Olika typer av mark, markägare och markförvaltare har olika mål och olika förutsättningar för att bidra till en hållbar stadsutveckling. Vidare är det viktigt att kunna inhämta kunskaper om olika intressenters villkor, erfarenheter samt åsikter. Metoder för kunskapsinhämtning är därför en viktig del av kursen.

Kursen är uppbyggd på att studenterna ska under en vecka sätta sig in i ett exempel på Hållbar stadsutveckling. Vecka 37 2011 är det Stadsodlingen på Seved som är en del i kursen där studenterna under en vecka kommer att träffa olika aktörer som möjliggjort att odlingarna kommit till. Det är fastighetsägare, boende, Odlings- nätverket Seved, miljö-förvaltningen och gatukontoret mfl som kommer att berätta sin syn på stadsodlingarnas framväxt i området. Studenterna kommer även att praktiskt medverka och förändra en innergård genom plantering tillsammans med boende och fastighetsägaren Willhem. Odla i stan är samordnare av fallstudien Stadsodling på Seved.

Under Malmö festivalen 2010 samarbetade vi med studenter från Landskapsingenjörs-programmet och hade gemensamma workshops och evenemang.

En del studenter har jobbat extra för Odla i stan med att ta fram ritningsunderlag mm.